Installation Views

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 309" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 22" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

43"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 22" (details) SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

43"

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 326SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 48" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 47"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 48" (details) SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 47"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 43" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

71" x 63"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 43" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

71" x 63"

Zhuang Hong Yi, "Landscape 89" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 59"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 9" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 83"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 9" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 83"

Zhuang Hong Yi, "Landscape 56SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

59" x 39"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 28" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

16" x 16"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 28" (details) SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

16" x 16"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 37SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

20" x 20"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 37" (detailsSOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

20" x 20"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 38"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 39"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 38" (details)

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 39"

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 321"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi, "Landscape 58" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

75"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 73" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 110"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 73" (details) SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 110"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 98" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

51" x 90.5"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 98" (details) SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

51" x 90.5"